FORGOT YOUR DETAILS?

การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในสัตว์ (Animal Molecular Genetic Diagnosis)

โรคทางพันธุกรรมเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางยีนที่เป็นหน่วยพื้นฐานทางพันธุกรรม อันเป็นส่วนประกอบของดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid, DNA) เมื่อสาย DNA รวมกันมากๆ จะกลายเป็นโครโมโซม (Chromosome) ซึ่งอยู่ในนิวเคลียส (nucleus) ของเซลล์ ในสุนัขมีโครโมโซม 39 คู่ และในแมวมีโครโมโซม 19 คู่ เมื่อมีลูกโครโมโซมของพ่อแม่จะถูกถ่ายทอดไปให้ลูกอย่างละครึ่ง หากโครโมโซมที่ถ่ายทอดให้ลูกมีความผิดปกติที่ระดับยีน ก็จะถ่ายทอดยีนนั้นไปสู่ลูกด้วย ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางพันธุกรรมในลูกได้

ภาพการรวมกันของโครโมโซมจากสเปิร์ม (sperm) จากพ่อ และไข่ (egg) จากแม่ เพื่อรวมกันเป็นโครโมโซมของลูก

ภาพสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดย DNA จะรวมกันและขดกันแน่นเป็นโครโมโซม โดยแต่ละโครโมโซมจะมีช่วงของ DNA ซึ่งเรียกว่ายีน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญของ DNA

การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม เป็นการตรวจที่ระบุความผิดปกติของพันธุกรรม ช่วยในการประเมินความเสี่ยงที่จะเป็นโรคในอนาคต และวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพันธุกรรม โดยใช้ผลการตรวจประกอบกับการตรวจร่างกาย และช่วยในการวางแผนผสมพันธุ์ เพื่อลดโอกาสถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติไปสู่รุ่นลูก

ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตด้านสุขภาพ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงที่เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว ที่ไม่เพียงแต่พบในสัตว์เลี้ยงพันธุ์แท้เท่านั้น แต่พบในสัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมได้อีกด้วย การตรวจโรคทางพันธุกรรมจึงไม่ได้มีการจำกัดการตรวจเฉพาะในสัตว์สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเท่านั้น

ประโยชน์ของการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในสัตว์

 • ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพันธุกรรมเพื่อวางแผนการรักษา
 • ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคในอนาคต
 • วางแผนการผสมพันธุ์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในรุ่นลูก
 • พิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูก

เราได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้พัฒนาการตรวจที่แม่นยำ มีคุณภาพ เพื่อให้การตรวจวินิฉัยโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยและส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง

วิธีการใช้บริการตรวจโรคพันธุกรรมของ Precision Vet

1. เลือกโรคที่ต้องการตรวจ

2. เลือกวิธีเก็บตัวอย่าง

2.1 สวอปเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม : 1 ก้านสวอปต่อการตรวจ 1 การทดสอบ

  • ติดต่อบริษัทเพื่อขอรับสวอป
  • ดำเนินการตามภาพ
  • ส่งก้านสวอปมาที่ห้องปฏิบัติการ Precision Vet
  • รอฟังผลตรวจทาง E-mail หรือ Line Offiial acount (ID : @precisionvet)

2.2 เลือด : ไม่จำกัดการทดสอบที่ต้องการตรวจ

  • ติดต่อบริษัทเพื่อแนะนำคลินิกที่เก็บตัวอย่าง
  • เจาะเลือดโดยสัตวแพทย์

ติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคพันธุกรรม

TOP